Regulamin konkursu „Wygraj ZDROWIE dla swojej firmy”

REGULAMIN KONKURSU FOR GOOD HEALTH W SERWISIE LINKEDIN

 Organizatorem konkursu jest For Good Health z siedzibą przy ul. Puławskiej 543, lok. 11 02-844 Warszawa identyfikującą się numerem NIP 9512438891, REGON 367362380  KRS 0000680167 (dot. spółek wpisanych do KRS), kapitał zakładowy 5000zł (dot. spółki z o.o. i S.A.) dalej zwany „Organizatorem”. 

 

 1. DEFINICJE
 1. Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą Wygraj zdrowie dla swojej firmy! organizowany w ramach serwisu społecznościowego Linkedln® na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator – For Good Health z siedzibą przy ul. Puławskiej 543, 02-844 Warszawa , NIP: 9512438891.
 3. Uczestnik zabawy – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Celem konkursu jest promocja zdrowego stylu życia i propagowanie profilu działalności Organizatora.
 3. Nagrody otrzymają osoby, które udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe: Self care – jak zadbasz o swoje zdrowie na wiosnę?
 4. Konkurs jest organizowany na zlecenie i rzecz Organizatora. Organizator jest fundatorem nagród w konkursie.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie 
 6. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie swojego komentarza – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w trakcie konkursu.
 7. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Linkedln®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Linkedln®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Linkedln®. Organizator zwalnia w całości serwis Linkedln od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z konkursu.
 8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 9. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Linkedln® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem https://www.linkedin.com/company/10582397/admin/

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Prawo udziału w konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
 4. a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
 5. b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 6. c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Linkedln®;
 7. d) nie jest pracownikiem, stażystą, praktykantem w firmie Organizatora
 8. e) nie jest pracownikiem firm konkurencyjnych w stosunku do firmy Organizatora
 9. f) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu;
 10. g) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w konkursie w celach związanych z konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

 

 1. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA ZABAWY
 2. Przedmiotem konkursu jest odpowiedź na pytanie którego tematem jest zdrowie/self care.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3.03.2022 o godz. 10.00 i trwa do dnia 21.03.2022 do godz. 24.00.
 4. Do konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

 

 1. PRZEBIEG ZABAWY
 2. W celu wzięcia udziału w konkursie należy zostawić swoją odpowiedź na pytanie pod postem konkursowym.
 3. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 4. Zgłoszenia niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą uwzględniane w konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o nagrodę.
 5. Laureat konkursu zostanie ogłoszeny na ścianie (wallu) Fanpage’a https://www.linkedin.com/company/10582397/admin/ nie później niż 7 dni po zakończeniu konkursu.
 6. Publikacji, o której mowa w punkcie V.4 będą podlegały nazwy użytkowników Serwisu Linkedln® danego Laureata konkursu.

 

 1. NAGRODY
 2. W konkursie przewidziano następującą nagrodę:

mata z kolcami do masażu + darmowy webinar dla firmy “Mata do akupresury i jej zbawienny wpływ na ciało i umysł ” (60 minut).

 

VII. WYDANIE NAGRODY

 

 1. Organizator skontaktuje się drogą mailową lub poprzez wiadomość prywatną na Linkedinie ze zwycięzcami konkursu w celu uzyskania danych kontaktowych do wysyłki nagród.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania zgłoszenia danych oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej nagrody włącznie.
 3. Laureat konkursu nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej nagrody, wymiany nagrody na inną, ani też wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Linkedln®. W przypadku zmiany Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni o niej za pośrednictwem komunikatu na ścianie (wallu) Fanpage’a.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u.